'; echo '

'; echo ''.$article['title'].''; echo '

'; echo '

'.$article['digest'].'

'; echo '
'; echo ''; echo ''; echo '
'; echo '